BASIC STANDARDS

ZÁKLADNÍ NORMY

* : schválena k přímému používání (bez překladu)

EN

IEC

TEXT

ČSN

TEXT

         
   

International Electrotechnical Vocabulary

 

Mezinárodní elektrotechnický slovník

  60050(161)
(1990)
Chapter 161: Electromagnetic compatibility.
A1:97;A2:98
33 4201
IEC ...
(12.93)
Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita.
A1:8.99;A2:11.00
         

SUMMARY OF IEC 1000 SERIES STANDARDS: EMC

PŘEHLED NOREM ŘADY IEC 1000: EMC

   

Part 1: General

 

Část 1: Všeobecně

  1000-1-1
(1992)
Part 1: General - Section 1: Application and interpretation of fundamental definitions and terms. 33 3431
IEC ...
(10.95)
Použití a interpretace základních definic a termínů.
  1000-1-2
(2008)
Part 1-2: General - Methodology for the achievement of functional safety of electrical and electronic systems including equipment with regard to electromagnetic phenomena. 33 3431
IEC ...
(11.02)
Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrického a elektronického zařízení s ohledem na elektromagnetické jevy.
  61000-1-3
(2002)
Part 1-3: General - The effects of high-altitude EMP (HEMP) on civil equipment and systems.    
  61000-1-4
(2005)
Part 1-4: General - Historical rationale for the limitation of power-frequency conducted harmonic current emissions from equipment, in the frequency range up to 2 kHz.    
  61000-1-5
(2004)
Part 1-5: General - High power electromagnetic (HPEM) effects on civil systems.    
  61000-1-6
(2012)
Part 1-6: General - Guide to the assessment of measurement uncertainty.    
         
   

Part 2: Environment

 

Část 2: Prostředí

  1000-2-1
(1990)
Description of the environment - Electromagnetic environment for low-frequency conducted disturbances and signalling in public power supply systems. 33 3431
IEC ...
(10.93)
Popis prostředí - elektromagnetické prostředí pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích.
oprava 1:06.00
61000-2-2
(2002)
61000-2-2
(2002)
Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems. 33 3432
EN ...
Ed.2
(01.03)
Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí.
  1000-2-3
(1992)
Description of the environment - Radiated and non-network-frequency-related conducted phenomena. 33 3431
IEC ...
(10.95)
Popis prostředí vyzařovaných jevů a jevů šířených vedením nevztahujících se k síťovému kmitočtu.
61000-2-4
(2002)
61000-2-4
(2002)
Part 2-4: Environment - Compatibility levels in industrial plants for low-frequency conducted disturbances.
 
33 3432
EN...
Ed.2
(06.03)
Část 2-4: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením v průmyslových závodech.
  1000-2-5
(1995)
Classification of electromagnetic environments. Basic EMC publication.    
  1000-2-6
(1995)
Assessments of the emission levels in the power supply of industrial plants as regards low-frequency conducted disturbances. 33 3431
IEC ...
(03.01)
Určování úrovní emise nízkofrekvenčních rušení šířených vedením v síťovém napájení průmyslových závodů.
  61000-2-7
(1998)
Low frequency magnetic fields in various environments.    
  61000-2-8
TR
(2002)
Voltage dips and short interruptions on public electric power supply systems with statistical measurement results. 33 3431-2-8
- - -
(11.05)*
Část 2-8: Prostředí - Krátkodobé poklesy a krátká přerušení napětí ve veřejných napájecích sítích s výsledky statistického měření.
61000-2-9
(1996)
61000-2-9
(1996)
Description of HEMP environment - Radiated disturbance. 33 3432
EN ...
(12.97)
Popis prostředí HEMP - vyzařované rušení. Základní norma EMC.
61000-2-10
(1999)
61000-2-10
(1998)
Description of HEMP environment - Conducted disturbance. 33 3432
EN ...
(10.99)
Popis prostředí HEMP. Rušení šířená vedením.
61000-2-11
pr
61000-2-11
(1999)
Classification of HEMP environments . Basic EMC Publication.    
61000-2-12
(2003)
61000-2-12
(2003)
Compatibility levels for low frequency conducted disturbances and signalling in public medium-voltage power supply systems. 33 3432
EN...
(03.04)
Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích vysokého napětí.
61000-2-13
pr
61000-2-13
(2005)
High-power electromagnetic (HPEM) environments. Radiated and conducted disturbance.    
  61000-2-14
(2006)
Overvoltages on public electricity distribution networks.    
   

Part 3: Limits

 

Část 3: Meze

  61000-3-1
pr
Overview of emission standards and guides. Technical report.    
61000-3-2 61000-3-2 shifted into the head PRODUCT STANDARDS 33 3432
EN ...
přesunuto do oddílu NORMY VÝROBKŮ
61000-3-3 1000-3-3 shifted into the head PRODUCT STANDARDS 33 3432
EN ...
přesunuto do oddílu NORMY VÝROBKŮ
  61000-3-4
(1998)
Limitation of emission of harmonic currents in low-voltage power supply systems for equipment with rated current greater than 16 A. 33 3431
IEC ...
(04.02)
Omezování emise harmonických proudů v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem větším než 16 A.
  1000-3-5
(2009)
Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage power supply systems for equipment with rated current greater than 16 A.
A1:pr
33 3431
IEC ...
(03.01)
Omezování kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem větším než 16 A.
  61000-3-6
(2008)
Assessment of emission limits for distorting loads in MV and HV power systems. Basic EMC publication.    
  61000-3-7
(2008)
Assessment of emission limits for fluctuating loads in MV and HV power systems. Basic EMC publication.    
  61000-3-8
(1997)
Signalling on low-voltage electrical installations. Emission levels, frequency bands and electromagnetic disturbance levels.    
  61000-3-9
pr
Limits for interharmonic current emissions (equipment with input power <= 16 A per phase and prone to produce interharmonics by design).    
  61000-3-10
pr
Emission limits in the frequency range 2 kHz to 9 kHz.    
61000-3-11
(2000)
61000-3-11
(2000)
shifted into the head PRODUCT STANDARDS 33 3432
EN ...
pr
přesunuto do oddílu NORMY VÝROBKŮ
61000-3-12
(2005)
61000-3-12
(2004)
shifted into the head PRODUCT STANDARDS
EN ...
pr
přesunuto do oddílu NORMY VÝROBKŮ
  61000-3-13
(2008)
Part 3-13: Assessment of emission limits for the connection of unbalanced installations to MV, HV and EHV power systems.    
  61000-3-14
pr
Part 3-14: Assessment of emission limits for the connection of disturbing installations to LV power systems.    
  61000-3-15
pr
Part 3-15: Proposal on Assessment of electromagnetic immunity and emission requirements for dispersed generation in LV networks.    
         
   

Part 4: Testing and measurement techniques

 

Část 4: Zkušební a měřicí technika

61000-4-1
(2007)
61000-4-1
ed.3.0
(2006)
Overview of IEC 61000-4 series.
 
33 3432
EN ...
ed. 2
(11.07)
Část 4-1: Zkušební a měřicí technika - Přehled o souboru IEC 61000-4.
 
61000-4-2
(2009)
61000-4-2
(2008)
Electrostatic discharge immunity test.
 
33 3432
EN ...
ed.2
(11.09)*
Část 4-2: Zkušební a měřicí technika - Elektrostatický výboj - zkouška odolnosti.
 
61000-4-3
ed.3
(2006)
61000-4-3
ed.3
(2006)
Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test.
A1:2008; IS1:2009; A2:2010 ;  
33 3432
EN ...
Ed.3
(11.06)
Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole. Zkouška odolnosti.
A1:11.08; Z1:3.10;A2:03.11;  
 
61000-4-4
(2004)
61000-4-4
ed.2.0
(2004)
Electrical fast transient/burst immunity test.
IEC corr.1:08.06; A1:2010 ; 
33 3432
EN ...
Ed.2
(05.05)
Část 4-4: Zkušební a měřicí technika - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů - Zkouška odolnosti.
opr.1:3.07; Opr.2:8.08; A1:10.10; 
61000-4-4
(2012)
61000-4-4
(2012)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measurement techniques -  Electrical fast transient/burst immunity test.
dow:6.15;
33 3432
EN ...
Ed.3
(03.13)
Část 4-4: Zkušební a měřicí technika - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů - Zkouška odolnosti.
 
61000-4-5
ed.2.0
(2006)
61000-4-5
ed.2.0
(2005)
Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test.
 
33 3432
EN ...
Ed. 2
(07.07)
Část 4-5: Zkušební a měřicí technika - Rázový impulz - zkouška odolnosti.
 
61000-4-5
ed.3.0
(2014)
61000-4-5
ed.3.0
(2014)
Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test.
dow:6.17;
 
33 3432
EN ...
Ed. 3
(03.15)
Část 4-5: Zkušební a měřicí technika - Rázový impulz - zkouška odolnosti.
 
61000-4-6
(2009)
61000-4-6
(2008)
Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields.
 
33 3432
EN ...
Ed. 3
(11.09)*
Část 4-6: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli.
61000-4-6
(2014)
61000-4-6
(2013)
Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields.
dow:11.16;
33 3432
EN ...
Ed. 4
(07.14)
Část 4-6: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli.
61000-4-7
(2002)
61000-4-7
(2002)
Part 4-7: Testing and measurement techniques. General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto.
Cor.1:2004; A1:2009; 
33 3432
EN ...
Ed.2
(07.03)
Část 4-7: Zkušební a měřicí technika - Všeobecná směrnice o měření a měřicích přístrojích harmonických a meziharmonických pro rozvodné sítě a zařízení připojovaná do nich.
Opr.1:10.04; A1:11.09;
61000-4-8
(2010)
61000-4-8
(2009)
Part 4-8: Testing and measurement techniques - Power frequency magnetic field immunity test.
 
33 3432
EN ...
Ed.2
(10.10)*
Část 4-8: Zkušební a měřicí technika - Magnetické pole síťového kmitočtu - Zkouška odolnosti.
61000-4-9
(1993)
61000-4-9
(1993)
Pulse magnetic field immunity test.
A1:2001
33 3432
EN ...
(01.96)
Pulsy magnetického pole - zkouška odolnosti. Základní norma EMC.
Z1:11.01
  61000-4-9
ed.1.1
(2001)
Pulse magnetic field immunity test.
   
61000-4-10
(1993)
61000-4-10
(1993)
Damped oscillatory magnetic field immunity test.
A1:2001
33 3432
EN ...
(02.96)
Tlumené kmity magnetického pole - zkouška odolnosti. Základní norma EMC.
Z1:11.01
  61000-4-10
ed.1.1
(2001)
Damped oscillatory magnetic field immunity test.    
61000-4-11
(2004)
61000-4-11
ed.2.0
(2004)
Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests. 33 3432
EN...
Ed. 2
(03.05)
Část 4-11: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti.
61000-4-12
(2006)
61000-4-12
(2006
Ring wave immunity test.
 
33 3432
EN...
Ed. 2
(07.07)
Část 4-12: Zkušební a měřicí technika - Tlumená sinusová vlna - Zkouška odolnosti
61000-4-13
(2002)
61000-4-13
(2002)
Harmonics and inter-harmonics including mains signalling at a.c. power port, low frequency immunity tests.
A1:2009;
 
33 3432
EN ...
(01.03)
Harmonické a meziharmonické včetně signálů v rozvodných sítích na střídavém vstupu/výstupu napájení. Nízkofrekvenční zkoušky odolnosti.
A1:3.10;
61000-4-14
(1999)
61000-4-14
(1999)
Voltage fluctuation immunity test.
A1:2004; A2:2009;
33 3432
EN ...
(05.00)
Kolísání napětí. Zkouška odolnosti.
A1:03.05; A2:3.10;
  61000-4-14
ed.1.1
(2002)
Voltage fluctuation immunity test.    
61000-4-15
(2011)
61000-4-15
(2010)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-15: Testing and measurement techniques - Flickermeter - Functional and design specifications. 33 3432
EN ...
ed.2
(09.11)*
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-15: Zkušební a měřicí technika - Flikrmetr - Specifikace funkce a dimenzování.
61000-4-16
(1998)
61000-4-16
(1998)
Test for immunity to conducted, common mode disturbances in the frequency range 0 Hz to 150 kHz.
A1:2004; A2:2011;
33 3432
EN ...
(08.99)
Zkouška odolnosti proti nesymetrickým rušením šířeným vedením v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 150 kHz.
A1:03.05; A2:09.11;
  61000-4-16
ed.1.1
(2002)
Test for immunity to conducted, common mode disturbances in the frequency range 0 Hz to 150 kHz.    
61000-4-17
(1999)
61000-4-17
(1999)
Ripple on d.c. input power port immunity test.
A1:2004; A2:2009;
33 3432
EN ...
(07.00)
Část 4-17: Zkušební a měřicí technika - Zvlnění na stejnosměrném napájecím vstupu - Zkouška odolnosti.
A1:03.05; A2:11.09;
  61000-4-17
ed.1.1
(2002)
Ripple on d.c. input power port immunity test.    
61000-4-18
(2007)
61000-4-18
(2006)
Damped oscillatory wave immunity test.
A1:2010;
 
33 3432
EN...
(12.07)
Část 4-18: Zkušební a měřicí technika - Tlumená oscilační vlna - Zkouška odolnosti.
A1:03.11;
61000-4-19
(2014)
61000-4-19
(2014)
Part 4-19: Testing and measurement techniques - Test for immunity to conducted, differential mode disturbances and signaling in the frequency range 2 kHz to 150 kHz at a. c. power ports.
dow:6.17;
33 3432
EN...
(03.15)
Část 4-19: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti symetrickým rušením a signálům šířeným vedením v kmitočtovém rozsahu 2 kHz až 150 kHz na vstupech/výstupech AC napájení.
61000-4-20
(2010)
61000-4-20
(2010)
Emission and immunity testing in transverse electromagnetic (TEM) waveguides.
 
33 3432
EN ...
ed. 2
(06.11)*
Část 4-20: Zkoušky emise a odolnosti ve vlnovodech s příčným elektromagnetickým polem (TEM).
61000-4-21
(2011)
61000-4-21
(2011)
Part 4-21: Testing and measurement techniques - Reverberation chamber test methods.
 
33 3432
EN ...
ed. 2
(12.11)*
Část 4-21: Zkušební a měřicí technika - Měřicí metody pro odrazové komory.
61000-4-22
(2011)
61000-4-22
(2010)
Part 4-22: Testing and measurement techniques - Radiated emission and immunity measurements in fully anechoic rooms (FARs).
 
33 3432
EN...
(12.11)
Část 4-22: Zkušební a měřicí technika - Měření vyzařované emise a odolnosti v plně bezodrazových komorách (FAR).
61000-4-23
(2000)
61000-4-23
(2000)
Test methods for protective devices for HEMP and other radiated disturbances. 33 3432
EN ...
(11.01)
Část 4-23: Zkušební a měřicí technika. Zkušební metody zařízení pro ochranu proti HEMP a jinému vyzařovanému rušení.
61000-4-24
(1997)
61000-4-24
(1997)
Test methods for protective devices for HEMP conducted disturbance. Basic EMC publication. 33 3432
EN ...
(08.98)
Zkušební metody pro ochranné prostředky pro rušení HEMP šířené vedením. Základní norma EMC.
61000-4-25
(2002)
61000-4-25
(2001)
Part 4-25: Testing and measurement techniques -HEMP immunity test methods for equipment and systems.
A1:2012 dow:04.15;
33 3432
EN ...
(01.03)
Část 4-25: Zkušební a měřicí technika. Zkušební metody odolnosti zařízení a systémů proti HEMP.
A1:12.12;
61000-4-27
(2000)
61000-4-27
(2000)
Unbalance, immunity test for equipment with input current not exceeding 16 A per phase.
A1:2009; 
33 3432
EN ...
(09.01)
Část 4-27: Zkušební a měřicí technika - Nesymetrie - Zkouška odolnosti pro zařízení se vstupním fázovým proudem nepřekračujícím 16 A.
A1:11.09;
61000-4-28
(2000)
61000-4-28
(1999)
Variation of power frequency - immunity test for equipment with input current not exceeding 16 A per phase.
A1:2004; A2:2009;
33 3432
EN ...
(12.00]
Část 4-28: Zkušební a měřicí technika - Kolísání síťového kmitočtu - Zkouška odolnosti pro zařízení se vstupním fázovým proudem nepřekračujícím 16 A.
A1:03.05; A2:11.09;
  61000-4-28
ed.1.1
(2002)
Variation of power frequency - immunity test.    
61000-4-29
(2000)
61000-4-29
(2000)
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on d.c. input power ports - immunity tests. 33 3432
EN ...
(09.01)
Krátkodobé poklesy, krátká přerušení a pomalé změny napětí na vstupech stejnosměrného napájení. Zkouška odolnosti.
61000-4-30
(2009)
61000-4-30
(2008)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-30: Testing and measurement techniques - Power quality measurement methods.
 
33 3432
EN...
ed.2
(09.09)*
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-30: Zkušební a měřicí technika - Metody měření kvality energie.
61000-4-30
(2015)
61000-4-30
(2015)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-30: Testing and measurement techniques - Power quality measurement methods.
dow:03.2018;
33 3432
EN...
ed.3
(11.15)*
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-30: Zkušební a měřicí technika - Metody měření kvality energie.
  61000-4-32
(2002)
HEMP simulator compendium.    
  61000-4-33
(2005)
Measurement methods for high-power transient parameters.    
61000-4-34
(2007)
61000-4-34
(2005)
Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for equipment with input current more than 16 A per phase.
A1:2009;
33 3432
EN ...
(12.07)
Část 4-34: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti pro zařízení se vstupním fázovým proudem větším než 16 A.
A1:3.10;
         
   

Part 5: Installation and mitigation guidelines

 

Část 5: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů

  61000-5-1
(1996)
General considerations. Basic EMC publication.    
  61000-5-2
(1997)
Earthing and cabling.    
  61000-5-3
(1999)
HEMP protection concepts.    
  61000-5-4
(1996)
Immunity to HEMP - Specification for protective devices against HEMP radiated disturbance. Basic EMC publication.    
61000-5-5
(1996)
61000-5-5
(1996)
Specification of protective devices for HEMP conducted disturbance. 33 3432
EN ...
(10.97)
Specifikace ochranných prvků pro rušení HEMP šířené vedením. Základní norma EMC.
  61000-5-6
(2002)
Mitigation of external EM influences.    
61000-5-7
(2001)
1000-5-7
(2001)
Degrees of protection provided by enclosures against electromagnetic disturbances (EM code). 33 3432
EN ...
(12.01)
Stupně ochrany kryty proti elektromagnetickým rušením (EM kód).
         
    Part 6: Generic standards   Část 6: Kmenové normy
    shifted into the head GENERIC STANDARDS   přesunuto do oddílu KMENOVÉ NORMY
         
   

Various

 

Různé

50147-1
(1996)
  Anechoic chambers. Part 1: Shield attenuation measurement. 33 4211
EN ...
(08.97)
Bezodrazové komory. Část 1: Měření útlumu stínění.
50147-2
(1996)
  Anechoic chambers. Part 2: Alternative test site suitability with respect to site attenuation. 33 4211
EN ...
(08.97)
Bezodrazové komory. Část 2: Volba vhodného zkušebního místa se zřetelem k jeho útlumu.
50147-3
pr
  EMC. Basic immunity standard. Part 3: Emission measurements in fully anechoic rooms.    
50160
(2010)
  Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks.
A1:2015;
 
33 0122
EN ...
ed.3
(02.11)
Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí.
A1:09.15
50171
(2001)
  Central power supply systems. 36 0630
EN...
(01.02)
Centrální napájecí systémy.
50204
ENV
(1995)
  Radiated electromagnetic field from digital radiotelephones. Immunity test.    
50217 CLC/TS
(2005)
  Guide for in-situ measurements - In situ measurement of disturbance emission. 33 3437
CLC/TS ...
(08.06)
Pokyny pro měření v místě instalace - Měření rušivé emise v místě instalace.
50310
(2010)
  Application of equipotential bonding and earthing in buildings with information technology equipment.    
50351
pr
  Basic standard for the calculation and measurement methods relating to the influence of electric power supply and traction systems on telecommunication systems.    
50352
pr
  Limits relating to the influence of electric power supply and traction systems on telecommunication systems.    
50422 CLC/TR
(2003)
  Guide for the application of the European Standard EN 50160.
Corr.1:2005
33 0122
(03.05)
Pokyn na používání evropské normy EN 50160.
O1:2007
50422 CLC/TR
(2013)
  Guide for the application of the European Standard EN 50160.
 
   
50529-1
(2010)
  EMC Network Standard - Part 1: Wire-line telecommunications networks using telephone wires.    
50529-2
(2010)
  EMC Network Standard - Part 1: Wire-line telecommunications networks using coaxial cables.    
50561-1
(2013)
  Power line communication apparatus used in low-voltage installations - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement - Part 1: Apparatus for in-home use. 33 4293
(09.14)
Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření - Část 1: Zařízení pro domácí použití.

50579
CLC/TR
(2012)

  Electricity metering equipment (a.c.) - Severity levels, immunity requirements and test methods for conducted disturbations in the range 2 kHz - 150 kHz.    
50627 CLC/TR
(2015)
 

Study Report on Electromagnetic Interference between Electrical Equipment/Systems in the Frequency Range Below 150 kHz.

   
  725
(1981)
Considerations on reference impedances for use in determining the disturbance characteristics of household appliances and similar electrical equipment.
33 3444
IEC ...
(08.94)
Vztažné impedance pro užití při určování rušivých charakteristik domácích spotřebičů a podobných elektrických zařízení.
  60725
(2005)
A1: Considerations of reference impedances and public supply network impedances for use in determining the disturbance characteristics of electrical equipment having a rated current <= 75 A per phase.    
  816
(1984)
Guide on measurement of short duration transients on low voltage power and signal lines.. 33 3445
IEC ...
(08.94)
Pokyny k metodám měření krátkodobých přechodových jevů na vedeních nízkého napětí a na signálních vedeních.
60868
(1993)
868
(1986)
Flickermeter - Functional and design specification. 33 3447
EN ...
(01.95)
Měřič blikání. Specifikace funkce a dimenzování.
60868-0
(1993)
868-0
(1991)
Part 0: Evaluation of flicker severity. 33 3447
EN ...
(01.95)
Část 0: Vyhodnocení míry vjemu blikání.
60940
(2015)
60940
(2015)
Guidance information on the application of capacitors, resistors, inductors and complete filter units for electromagnetic interference suppression.
dow:04.2018;
35 8295
EN ...
(11.15)*
Návod na použití kondenzátorů, rezistorů, cívek a úplných filtrů pro elektromagnetické odrušení.
61340-2-1
(2002
61340-2-1
(2002)
Electrostatics - Part 2-1: Measurement methods - Ability of materials and products to dissipate static electric charge. 34 6440
EN ...
(04.03)
Elektrostatika - Část 2-1: Metody měření - Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj.
61340-2-3
(2000)
61340-2-1
(2000)
Electrostatics - Part 2-3: Methods of test for determining the resistance and resistivity of solid planar materials used to avoid electrostatic charge accumulation. 34 6440
EN ...
(01.01)
Elektrostatika - Část 2-3: Metody zkoušek pro stanovení rezistance a rezistivity tuhých rovinných materiálů, používaných k zsbránění akumulace elektrostatického náboje.
61340-3-1
(2007)
61340-3-1
(2006)
Electrostatics - Part 3-1: Methods for simulation of electrostatic effects - Human body model (HBM) electrostatic discharge test waveforms. 34 6440
EN ...
(12.07)
Elektrostatika - Část 3-1: Metopdy simulace elektrostatických jevů - Časové průběhy elektrostatického výboje pro model lidského těla (HBM).
61340-3-2
(2007)
61340-3-2
(2006)
Electrostatics - Part 3-2: Methods for simulation of electrostatic effects - Machine model (MM) electrostatic discharge test waveforms. 34 6440
EN ...
Ed.2
(10.07)
Elektrostatika - Část 3-2: Metopdy simulace elektrostatických jevů - Časové průběhy elektrostatického výboje pro strojový model (MM).
61340-4-1
(2004)
61340-4-1
(2003)
Electrostatics - Part 4-1: Standard test methods for specific applications - Electrical resistance of floor coverings and installed floors. 34 6440
EN ...
(11.04)
Elektrostatika - Čáíst 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrická rezistance podlahových ploch a instalovaných podlah.
61340-4-3
(2001)
61340-4-3
(2001)
Electrostatics - Part 4-3: Standard test methods for specific applications - Footwear. 34 6440
EN ...
(04.03)
Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv.
61340--4-4
(2005)
61340--4-4
(2005)
Electrostatics - Part 4-4: Standard test methods for specific applications - Electrostatic classification of flexible intermediate bulk containers (FIBC). 34 6440
EN ...
05.06)
Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC).
61340-4-5
(2004)
61340-4-5
(2004)
Electrostatics - Part 4-4: Standard test methods for specific applications - Methods for characterizing the electrostatic protection of footwear and flooring in combination with a person. 34 6440
EN ...
(04.05)
Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuvi a podlahou v kombinaci s osobou.
61340-5-1
(2007)
61340-5-1
(2007)
Electrostatics - Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - General requirements. 34 6440
EN ...
ed. 2
(04.08)
Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Všeobecné požadavky.
61340-5-2 CLC/TR
(2008)
TR 61340-5-2
(2007)
Electrostatics - Part 5-2: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - User guide. 34 6440
CLC/TR...
(12.08)

Elektrostatika - Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Uživatelský návod.

61340-5-3
(2010)
61340-5-3
(2010)
Electrostatics - Part 5-3: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - Properties and requirements classifications for packaging intended for electrostaic discharge sensitive devices. 34 6440
EN ...
(12.08)

Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje.

61642
(1997)
61642
(1997)
Industrial a.c. networks affected by harmonics - Application of filters and shunt capacitors. 35 8215
EN ...
(04.99)*
Průmyslové sítě pro střídavý proud ovlivněné vyššími harmonickými - Použití filtrů a paralelních kondenzátorů.
62305-1
(2011)
62305-1
(2010)
Protection against lightning - Part 1: General principles.
 
34 1390
EN...
ed.2
(09.11)
Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy.
 
62305-2
(2012)
62305-2
(2010)
Part 2: Risk management.
 
34 1390
EN...
(02.13)
Část 2: Řízení rizika.
 
62305-3
(2011)
62305-3
(2010)
Part 3: Physical damage to structures and life hazard.
 
34 1390
EN...
ed.2
(01.12)
Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života.
 
62305-4
(2011)
62305-4
(2010)
Part 4: Electrical and electronic systems within structures.
 
34 1390
EN...
ed.2
(09.11)
Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách.
 
62433-2
(2010)
62433-2
(2008)
EMC IC modelling -- Part 2: Models of integrated circuits for EMI behavioural simulation - Conducted emissions modelling (ICEM-CE)..
 
35 8795
EN ...
(07.10)*
EMC modelování integrovaných obvodů - Část 2: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování EMI - Modelování emisí šířených vedením (ICEM CE)
         
  CISPR

CISPR 16 Radio disturbance and immunity

 

CISPR 16 Rádiové rušení

55016-1-1
(2010)
16-1-1
(2010)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods. Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus.
A1:2010; A2:2014dow:08.17;
33 4210
EN ...
ed. 3
(11.10)*
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Měřicí přístroje.
A1:06.11; A2:04.15;
55016-1-2
(2004)
16-1-2
(2003)
Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Ancillary equipment - Conducted disturbances.
A1:2005; A2:2006;
33 4210
EN ...
(09.05)
Část 1-2: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušení šířené vedením.
A1:12.05; A2:8.07;
55016-1-2
(2014)
16-1-2
(2014)
Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Coupling devices for conducted disturbance measurements.
dow:04.17;
33 4210
EN ...
ed.2
(12.14)
Část 1-2: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Vazební zařízení pro měření rušení šířeného vedením.
 
55016-1-3
(2006)
16-1-3
(2004)
Part 1-3: Radio disturbance and immunity measuring apparatus -
Ancillary equipment - Disturbance power.
33 4210
EN...
Ed. 2
(07.07)
Část 1-3: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušivý výkon.
55016-1-4
(2010)
16-1-4
(2010)
Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Ancillary equipment - Radiated disturbances.
A1:2012 dow:8.15; 
33 4210
EN ...
Ed.3
(12.10)*
Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením.
A1:04.2013;
55016-1-5
(2004)
16-1-5
(2003)
Part 1-5: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antenna calibration test sites for 30 MHz to 1 000 MHz.
A1:2012 dow:7.15;
33 4210
EN ...
(09.05)
Část 1-5: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Zkušební stanoviště pro kalibraci antény pro 30 MHz až 1 000 MHz.
A1:5.13;
55016-1-5
(2015)
16-1-5
(2014)
Part 1-5: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antenna calibration sites and reference test sites for 5 MHz to 18 GHz.
dow:01.18;
33 4210
EN ...
Ed.2
(10.15)*
Část 1-5: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Stanoviště pro kalibraci antén a referenční zkušební stanoviště pro 5 MHz až 18 GHz
.
55016-1-6
(2015)
16-1-6
(2014)
Part 1-6: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - EMC antenna calibration.
dow:01.18;
33 4210
EN ...
(09.15)*
Část 1-6: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Kalibrace EMC antény.
55016-2-1
(2009)
16-2-1
(2008)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods. Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity - Conducted disturbance measurements.
A1:2011; A2:2013;
33 4210
EN...
ed.2
(12.09)*
Specifikace přístrojů  a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením.
A1*:09.11; A2*:11.11;
55016-2-1
(2014)
16-2-1
(2014)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods. Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity - Conducted disturbance measurements.
dow:04.17;
33 4210
EN...
ed.3
(01.15)
Specifikace přístrojů  a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením.
 
55016-2-2
(2011)
16-2-2
(2010)
Part 2-2: Methods of measurement of disturbances and immunity - Measurement of disturbance power.
 
33 4210
EN ...
ed.2
(05.12)
Část 2-2: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušivého výkonu.
 
55016-2-3
(2006)
16-2-3
(2006)
Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity - Radiated disturbance measurements.
 
33 4210
EN ...
Ed.2
(08.07)
Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením.
Z1:12.10;
55016-2-3
(2010)
16-2-3
(2010)
Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity - Radiated disturbance measurements.
dow:6.13;
A1:2010; A2:2014 dow:04.17;  
33 4210
EN ...
Ed.3
(12.10)*
Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením.
A1:06.11; A2*:01.15;
55016-2-4
(2004)
16-2-4
(2003)
Part 2-4: Methods of measurement of disturbances and immunity - Immunity measurements. 33 4210
EN ...
(10.05)
Část 2-4: Metody měření rušení a odolnosti - Měření odolnosti
  16-3
(2000)
Part 3: Reports and recommendations of CISPR.
A1: 2002
   
  TR16-3
(2003)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods. Part 3: CISPR technical reports.    
  16-4
(2002)
Part 4: Uncertainty in EMC measurements.    
  TR16-4-1
(2009)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods. Part 4-1: Uncertainties, statistics and limit modelling - Uncertainties in standardized EMC tests.    
55016-4-2
(2011)
16-4-2
(2011)
Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling - Measurement instrumentation uncertainty.
A1:2014 dow:03.17;
33 4210
EN ...
(03.12)
Část 4.2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí - Nejistota měřicího zařízení.
A1:11.14;
  TR16-4-3
(2007)
Part 4-3: Uncertainties, statistics and limit modelling - Statistical considerations in determination of EMC compliance of mass-produced products.    
  TR16-4-4
(2007)
Part 4-4: Uncertainties, statistics and limit modelling - Statistics of complaints and a model for the calculation of limits.    
  TR16-4-5
(2006)
Part 4-5: Uncertainties, statistics and limit modelling - Conditions for the use of alternative test methods.    
         

Last updated: November 30, 2015

Verze 26.1 naposledy upravil Martin Molhanec - 21/04/2016 - 14:09

Komentáře 0

Žádné komentáře pro tento dokument

Přílohy 0

Dokument neobsahuje přílohy

Vytvořil: Martin Molhanec - 2016/04/21 13:24
Copyright Department of Electrotechnology of CTU FEE in Prague
XWiki Enterprise 1.5.11446 - Documentation