Laboratoře katedry elektrotechnologie

laborka.jpg

Katedra elektrotechnologie má k dispozici několik laboratoří a učeben, ve kterých probíhá výuka předmětů akreditovaných na naší katedře a které je možno využít při výzkumných pracích. Na této stránce jsou prezentovány vybrané laboratoře a učebny spravované naší katedrou.
Prezentace laboratoří je zaměřena především na jejich přístrojové vybavení a  možnosti využití. Nezapomínáme ale ani na předměty, které se v jednotlivých místnostech vyučují. Pokud máte zájem, jsme ochotni poskytnout více informací jak k  výuce jednotlivých předmětů, tak k možnostem využití laboratoří. Ochotně také uvítáme studenty se zájmem o spolupráci s naší katedrou ať již formou studentských prací nebo připomínkami a nápady k prezentaci katedry a magisterského oboru "Technologické systémy".

Prototypové pracoviště

pec.JPG

Prototypové pracoviště usnadňuje studentům praktickou realizaci jimi navržených obvodů a zařízení. Může se jednat o výsledky bakalářské či diplomové práce, stejně jako o individuální a týmové projekty nebo ryze soukromé aktivity. Prototypové pracoviště má k dispozici zařízení pro nanášení pájecích past, osazování a finální přetavení desek plošných spojů. Pracoviště je přístrojově vybaveno i pro základní měření a ověření funkce osazených desek (regulovatelné zdroje napětí, multimetry, osciloskopy).

Laboratoře mikroskopie

SZX7LCD.JPG

V této laboratoři se zabýváme dvěma základními typy mikroskopie. Jedná se o mikroskopii optickou a mikroskopii atomárních sil. Oba typy mikroskopů jsou využívány především při výzkumu materiálů pro elektrotechniku. Přístrojové vybavení laboratoří je průběžně obnovováno. Lze se zde setkat nejen s přístroji, které jsou již překonané novější technikou a přesto na katedře stále nacházejí své využití, ale i s přístroji, které jsou posledními výkřiky techniky.

Laboratoř klimatotechnologie

memmert.JPG

Provozní prostředí má v současné době nezanedbatelný vliv na spolehlivost elektrických a elektronických zařízení. Laboratoř je vybavena pro výuku, výzkum a testování v oboru klimatotechnologie a spolehlivosti. Nacházejí se zde klimatické komory určené k simulaci reálných provozních podmínek a zrychlených zkoušek spolehlivosti. Laboratoř je využívána nejen pro akademický výzkum, ale i pro potřeby průmyslu, měření na zakázku a vypracovávání odborných expertiz a posudků.

Laboratoř tenkých vrstev

naparovacka.jpg

Při výrobě elektronických součástek se často využívá technologie tzv. tenkých a tlustých vrstev. V této laboratoři se studenti v rámci výuky prakticky seznamují s nanášením tenkých vrstev pomocí napařování a naprašování. Dále mají možnost se seznámit se základními prvky vakuové techniky, jako jsou rotační a difuzní vývěvy, principy těsnění, kryotechniky apod. Vytvořené vrstvy je však také nutné diagnostikovat. Laboratoř je tak vybavena pro kontaktní a bezkontaktní měření tlouštěk vytvořených vrstev.

Laboratoř diagnostiky součástek

soucastky.jpg

Diagnostická laboratoř je přístrojově orientována na vysokofrekvenční a šumovou analýzu elektronických součástek a na měření nelinearity vybraných pasivních prvků. Tyto netradiční měřicí metody jsou často používány pro posouzení kvality výroby součástek, pro odhad jejich spolehlivosti a zbytkové doby života. Mezi hlavní vybavení patří přístroje pro měření parazitních parametrů součástek a vlastností elektronických obvodů. Lze zde najít LCR analyzátory, sestavy pro měření odrazných veličin (s-parametrů), spektrální analyzátory aj.

Laboratoř EMC

fischer.JPG

Původní laboratoř pro výuku elektrických pohonů byla v souvislosti se změnou zaměření části katedry přebudována na pracoviště pro měření v oblasti elektromagnetické kompatibility. Mohou se zde provádět vybrané zkoušky odolnosti a měření rušení šířeného po vedení. Dále je laboratoř uzpůsobena pro výuku a výzkum v oblastech:

  • výkonová elektronika a výkonové polovodičové součástky,
  • průmyslová automatizace,
  • průmyslové roboty a manipulátory.
Nedílnou součástí pracoviště je i koutek pro doktorandy a diplomanty vybavený pro "bastlení". Do budoucna se předpokládá orientace výzkumu na studium vlivu solárních fotovoltaických systémů na napájecí síť.

Počítačová učebna

ST7.jpg

Počítačové učebny patří odjakživa k nejvytíženějším místnostem všech kateder. Sem zamíří alespoň jednou většina studentů bakalářského programu Elektrotechnika, energetika a management. Kromě běžné seminární výuky se zde vyučují základy číslicové a řídicí techniky používané v automatizace a robotice, v magisterském studiu se zde učí například dispečerské a řídicí systémy kategorie SCADA/HMI. Studenti zde také zkouší svoje - většinou první - simulace v programu Matlab nebo se seznamují se statistickými metodami zpracování dat (Excel, QC Expert).

Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů

image1.jpeg

Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů se zabývá měřením parametrů fotovoltaických článků a solárních modulů a měničů. Díky profesionálnímu vybavení od firmy PASAN laboratoř slouží především jako akreditované pracoviště pro tvorbu odborných posudků, měření na zakázku a samozřejmě jako zázemí pro vědeckou činnost.Za informace zodpovídá: Jiří Hájek

Verze 179.1 naposledy upravil K13113PowerUser - 19/09/2016 - 15:36

Komentáře 0

Žádné komentáře pro tento dokument

Přílohy 10

Image
SZX7LCD.JPG 1.1
PostedBy: K13113Editor na 14/12/2010 (19kb )
Image
memmert.JPG 1.1
PostedBy: K13113Editor na 15/12/2010 (35kb )
Image
SMT.JPG 1.1
PostedBy: K13113Editor na 16/12/2010 (32kb )
Image
ST7.jpg 1.1
PostedBy: K13113Editor na 16/12/2010 (38kb )
Image
pec.JPG 1.1
PostedBy: K13113Editor na 16/12/2010 (33kb )
Image
naparovacka.jpg 1.1
PostedBy: K13113Editor na 16/12/2010 (20kb )
Image
laborka.jpg 1.1
PostedBy: K13113Editor na 17/12/2010 (167kb )
Image
fischer.JPG 1.1
PostedBy: K13113Editor na 16/12/2010 (36kb )
Image
soucastky.jpg 1.1
PostedBy: K13113PowerUser na 19/09/2016 (18kb )
Image
image1.jpeg 1.2
PostedBy: K13113Editor na 06/10/2011 (6kb )

Vytvořil: Martin Molhanec - 2010/12/03 14:31
Copyright Department of Electrotechnology of CTU FEE in Prague
XWiki Enterprise 1.5.11446 - Documentation