Vliv magnetického pole na látkové systémyKontakt
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Katedra elektrotechnologie
doc. Ing. Jan Kuba, CSc.
Technická 2
166 27 PRAHA 6
email: kuba (at) fel.cvut.cz

Kdo jsme?

kuba.jpg
doc. Ing. Jan Kuba, CSc. je vedoucím výzkumného týmu. Zabývá se studiem vlivu magnetického pole na látky včetně biologických struktur, dále technickou diagnostikou a vybranými technologickými procesy zejména spojenými s technikou vakua a nízkých teplot. Do svých výzkumných aktivit zapojuje studenty v rámci doktorského i ostatního studia.

V týmu dále spolupracují:
hrzina.jpg
hrontt.jpg
image003.png
 • Ing. Filip Cingroš – doktorand
 • Ing. Tomáš Hron - doktorand
 • Ing. Pavel Hrzina - odborný asistent


Jakým výzkumem se zabýváme

obr01.png
obr02.png

 • Výzkumem, vývojem a realizací metod a zařízení, které jsou určeny pro přesnější posouzení účinků vnějších magnetických polí na biologické tkáně, jejich modely či některé další látky a soustavy.
 • Vývojem a realizací přenosných, terapeuticky účinnějších zařízení pro magnetoterapii.
 • V rámci tzv. specifického výzkumu se dále zabýváme některými dalšími perspektivními technologiemi a zařízeními, např. návrhem a realizací levitačních magnetických systémů pracujících jak na klasickém elektromagnetickém principu, tak s využitím vysokoteplotních supravodičů (HTS) a dále výzkumem dějů ve výměnících tepla při působení magnetokalorického jevu.
Ukázka funkčního modelu levitačního systému, který je založen na elektromagnetickém principu. Volně se otáčející těleso je v prostoru udržováno silou, která je dána interakcí sil elektromagnetu s řízeným buzením (cívka nahoře), permanentního NdFeB magnetu (na zavěšeném tělese) a gravitace.

Ukázka funkčního modelu radiálního bezfrikčního ložiska s HTS typu YBaCuO – stator a s permanentním magnetem typu NdFeB ve tvaru toroidu – rotor. Chlazení v lázni kapalného dusíku. Statorová a rotorová část jsou bez mechanického kontaktu silově a polohově svázány pouze prostřednictvím magnetického pole. Otáčející se rotor je minimálně brzděn pouze třením o okolní prostředí (vzduch, chladicí kapalina).

Na čem konkrétně pracujeme

 • Na vývoji, realizaci a zkoušení mikroprocesorového řízeného impulsního zdroje s pseudonáhodnou dobou trvání pulsu. Zmíněný zdroj přizpůsobujeme požadavkům zejména na jeho použití pro napájení nově vyvíjených poddajných i pevných aplikátorů malých magneto-terapeutických přístrojů. Při použití tohoto zdroje se očekává jednak zvýšení terapeutické účinnosti magneto-terapeutických přístrojů a též uživatelského komfortu i bezpečnosti obsluhy (přístroje pracují s malým napětím).
prubehy.png

 • Na realizaci dostatečného počtu kusů (prototypů) magneto-terapeutických přístrojů s různým typem aplikátorů a s vestavěným novým typem zdroje, jejich technickém ověřování a přípravě ke klinickému testování.
 • Na návrzích a realizaci experimentálních zařízení a metodiky pro zkoumání účinků statického magnetického pole na transport tepla u vybraných soustav. V této souvislosti se zaměřujeme na tepelné trubice s magneticky aktivní náplní,u nichž se daří účinně řídit jejich transportní schopnost již s relativně nízkou hodnotou indukce vnějšího magnetického pole (řádově desetiny Tesla).
 • Na návrzích, realizaci a měření modelů tzv. aktivních výměníků tepla zhotovených z pásků čistého gadolinia, v nichž se uplatňuje prakticky využitelný magnetokalorický jev při teplotách blízkých teplotě okolí.
 • Na demonstračních prostředcích sloužících k popularizaci a zvýšení atraktivity oboru elektrotechnologie u studentů a širší veřejnosti.
trubice.png

Kdo financuje náš výzkum

 • Náš výzkum je financován z větší části z výzkumného záměru, identifikační kód VZ MSM 6840770012 – „Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II“, tematický úkol B5.6 – „Vliv magnetického pole na biologické systémy“, který je řešený na ČVUT- FEL, katedře elektrotechnologie.
 • Dále je podporován z prostředků projektu GAČR č. GA 101/07/1173 „Výzkum vnitřních dějů v tepelných výměnících při působení magnetokalorického jevu“, koordinovaném na FS – ČVUT,na jehož řešení participujeme a též z prostředků získaných ze spolupráce s dalšími vnějšími subjekty v rámci vedlejší hospodářské činnosti (VHČ).

S kým spolupracujeme

Spolupracujeme a udržujeme kontakt s odbornými lékaři, kteří ve své klinické praxi využívají magnetoterapii a mají s danou léčebnou metodou mnohaleté zkušenosti. Dlouhodobě spolupracujeme s firmou Marmots s.r.o., Praha – výrobcem malých magnetoterapeutických přístrojů typu Jamava a Jamava Pro (rozběh a udržování výroby, implementace systému jakosti, management rizika apod.). Průběžně spolupracujeme i s různými podniky v rámci VHČ (Siemens, ČEZ, AIR Čenkov aj.)

Vybrané publikace

expozice.png

 • Hron, T. - Cingroš, F. - Kuba, J. Model of The Electromagnetic Levitation Device In: Applied Electronics 2008. Pilsen: University of West Bohemia, 2008, p. 78-80. ISBN 978-80-7043-654-7.
 • Kuba, J. Magnetoterapeutické zařízení využívající pulzní magnetické pole a mající charakter náhodného signálu [Prototyp]. Vlastník: ČVUT FEL Katedra elektrotechnologie, 2008.
 • Kuba, J. - Cingroš, F. - Hron, T. Tepelná trubice řízená statickým magnetickým polem Užitný vzor č.19045, Úřad průmyslového vlastnictví Praha, 2008-11-03.
 • Kuba, J. - Hrzina, P. EMC přístrojů pro magnetoterapii In: Sborník konference ELEN 2008 [CD-ROM]. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008, ISBN 978-80-254-2293-9.
 • Kuba, J. - Hron, T. - Cingroš, F. Vliv magnetického pole na transfer tepla In: Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 334-337. ISBN 978-80-7043-557-1.
 • Kuba, J. - Hrzina, P. Měření magnetického pole aplikátorů magnetoterapeutických přístrojů In: Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 38-41. ISBN 978-80-7043-557-1.
 • Kuba, J. - Ota, J. Magneto-Caloric Effect in Refrigeration Technology In: Diagnostika '07. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, p. 243-246. ISBN 78-80-7043-557
 • Cingroš, F. - Hron, T. - Kuba, J. Možnosti ovlivňování transportu tepla magnetickým polem, In: ELEN 2006 (Elektroenergetika) [CD-ROM]. Praha: ČVUT, 2006, ISBN 80-239-7650-8.
 • Hrzina, P. - Kuba, J. Pulse Source for Power Supply of Magnetotherapeutic Devices, In: Applied Electronics 2006. Plzeň: ZČU Plzeň, 2006, s.63-66. ISBN 80-7043-442-2.
 • Kuba, J. Ascertaining of the Effects of Magnetic Curtain, In: Diagnostika '05. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005, vol. 1, 2, s. 323-326. ISBN 80-7043-368-X.
 • Kuba, J. - Kudláček, I. Vliv magnetického pole na vlastnosti vody a vodních soustav, In: Diagnostika '05. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005, díl 1, 2, s. 327-330. ISBN 80-7043-368-X.
 • Kuba, J. Quality Assurance in Production of Medical Devices, In: 26th International Spring Seminar on Electronics Technology. Košice: Technical University of Košice, 2003, s. , 41-144. ISBN 0-7803-8002-9.


Za informace zodpovídá: Jan Kuba, vedoucí týmu


Verze 105.1 naposledy upravil K13113PowerUser - 14/09/2015 - 21:10

Komentáře 0

Žádné komentáře pro tento dokument

Přílohy 9

Image
kuba.jpg 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 02/04/2009 (2kb )
Image
obr01.png 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 14/02/2009 (752kb )
Image
obr02.png 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 14/02/2009 (751kb )
Image
image003.png 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 02/04/2009 (9kb )
Image
hrzina.jpg 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 02/04/2009 (2kb )
Image
prubehy.png 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 02/04/2009 (73kb )
Image
trubice.png 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 02/04/2009 (207kb )
Image
expozice.png 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 02/04/2009 (88kb )
Image
hrontt.jpg 1.1
PostedBy: K13113NetUser na 30/04/2009 (3kb )

Vytvořil: Martin Molhanec - 2009/02/14 22:46
Copyright Department of Electrotechnology of CTU FEE in Prague
XWiki Enterprise 1.5.11446 - Documentation