Kontakt
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Katedra elektrotechnologie
prof. Ing. Václav Bouda, CSc.
Technická 2
166 27 PRAHA 6
email: bouda (at) fel.cvut.cz

Diagnostika materialů - kompozity

Kdo jsme?

bouda.jpg
Prof. Ing. Václav Bouda, CSc. (bouda@fel.cvut.cz, tel. 224 352 162) se zabývá nanotechnologiemi ve výuce a ve výzkumu se zaměřením na nanomateriály pro bio-mimetické nano-motory. Základem návrhu bio-mimetického motoru je funkce biologických svalových buněk. Konstrukční uspořádání nanoaktuátoru je předmětem užitného vzoru v ČR, euroasijského patentu a patentových přihlášek v EU, USA a Japonsku. Je založeno na střídavém účinku přitažlivých van der Waalsových a odpudivých elektrostatických sil mezi specifickými nanočásticemi na dlouhou vzdálenost. Nanofabrikace bio-mimetického nanoaktuátoru se zakládá na originální metodě řízeného růstu struktur z nanočástic v prostředí s programovanou koncentrací iontů v programovaném elektrickém poli. Pro ověření funkce nano-aktuátoru se připravují aktuátory v makroměřítku s náhradními elektrostatickými interakcemi na dlouhou vzdálenost. O využití technické verze nanoaktuátoru lze uvažovat nejen v oblasti implantátů v medicíně, ale i jako maximálně optimalizované řešení aktuátoru v mikroelektromechanických systémech.

liptak.jpg
RNDr. Jan Lipták, CSc. (liptak@fel.cvut.cz, tel. 224 352 174) je zaměřen na zpracování polymerních gelů a kompozitů a diagnostiku jejich dielektrických vlastností. Zabývá se vytvářením funkčních polymerních kompozitních vrstev z polymerních roztoků na různých podložkách. Výzkum orientuje na technologie vytváření spojitých rozvětvených vodivých sítí nanočástic v elektrickém poli.


sedlacek.jpg
Ing. Josef Sedláček, CSc. (sedlacek@fel.cvut.cz, tel. 224 352 373) je zaměřen na výzkum, vývoj a aplikaci diagnostiky vrstev kompozitních materiálů na bázi plastů a keramicky. Zabývá se přípravou multi-komponentních funkčních vrstev pro elektroniku a aktivní obalové systémy. V rámci kooperace se zabývá dielektrickou spektroskopií plasmaticky nanášených keramických vrstev a měřením transportních vlastností metalických nástřiků.


pilarcik.jpg
Mgr. Ivana Pilarčíková (pilarcik@fel.cvut.cz, tel. 224 352 057) zajišťuje provoz chemické laboratoře a nového výkonného mikroskopu atomárních sil AFM pro potřeby probíhajícího výzkumu. Realizuje experimentální zařízení pro modelování samovolného růstu kontinuálních rozvětvených struktur nanočástic a různých druhů fraktálů.


Jaké laboratorní vybavení používáme

andrej.jpg
Pro vytváření vrstev materiálu a měření vlastností materiálu je pracoviště na katedře elektrotechnologie vybaveno potřebnými technologickými a měřícími zařízeními. Jedná se např. o fyzikální depozici vrstev, přístroj na odstředivé odlévání polymerních roztoků  (spin-coater), rotační a ultrazvukový homogenizátor vodivých příměsí do kompozitních materiálů, temperační a vakuová technika, zdroje vysokého napětí, chemická laboratoř, zpracovávané materiály jako polymerní substráty, uhlíkové a kovové materiály, konstrukční materiály, výkonný mikroskop atomárních sil AFM a další mikroskopy, běžné a speciální přístroje pro měření elektrických, mechanických a dalších fyzikálních vlastností atd.

Kdo financuje náš výzkum

aktuator.jpg
Náš výzkum byl do r. 2011 financován zejména z výzkumného záměru MSM6840770021 "Diagnostika materiálů" společně na Fakultě strojní, Fakultě elektrotechnické fakultě a Fakultě jaderného a fyzikálního inženýrství v období let 2005-2011. Navázal na tématicky příbuzný výzkumný záměr z období let 1999 – 2004. Od roku 2008 byl výzkumný záměr Diagnostika materiálů zařazen MŠMT ČR do nejvyšší kategorie výzkumných záměrů „A“. V současnosti je výzkum financován z institucionální podpory ČVUT v Praze ze strany MŠMT ČR. 
S kým spolupracujeme

trhaci.jpg
Mezinárodní spolupráci podporuje naše zastoupení v řídící komisi evropské akce COST MP1003 European Scientific Network for Artificial Muscles (ESNAM), v pracovní skupině ESNAM Ionic actuators, v programovém výboru každoroční konference Electroactive Polymer Actuators and Devices (EAPAD), Jet Propulsion Laboratory, San Diego, California, USA, a členství v programovém výboru každoroční mezinárodní konference NANOCON pořádané Českou společností pro nové materiály a technologie a firmou Tanger. Spolupracujeme s oddělením Materiálového inženýrství Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v oblasti dielektrické spektroskopie a měření transportních vlastností plasmových keramických a metalických nástřiků a při zavádění nové technologie práškové technologie SPS (Sparking Plasma Sintering), s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR v Praze na přípravě speciálních kompozitních fólií pro transparentní a ohebné elektrody. 

V rámci výzkumné a vývojové práce s průmyslem se skupina podílí na vývoji nových transformátorů s pevnou zalévací látkou s firmou AŽD spol. s.r.o. v Praze. Transformátor s  polyuretanovou pryskyřicí a příměsí křemenného prachu pro zabezpečovací systémy Českých drah získal na mezinárodním veletrhu v Brně zlatou medaili. Nyní zkoušíme použití silikátových kompozitů se zvýšenou tepelnou vodivostí. Po záplavách v r. 2002 skupina řešila rekonstrukci transformátorů pražského metra na zvýšenou odolnost proti tlaku vody. Ve spolupráci s výzkumným ústavem potravinářským a firmou Romill se skupina podílí na vývoji mikrovlnného susceptoru pro aktivní obalové systémy. S firmou Fatra Napajedla spolupracuje v oblasti měření dielektrických parametrů PET folií a dalších materiálů.


Vybrané publikace

 • Lipták, J. - Sedláček, J. - Pilarčíková, I. - Bouda, V.: Study of Anisotropy and Inhomogeneity of Electrical Properties of Carbon Black - Polystyrene Composite Layers. In Nanocon 2011, Conference Proceedings [CD-ROM]. Ostrava: TANGER, spol.s r.o, 2011, p. P63/1-P63/6. ISBN 978-80-87294-23-9.
 • Lipták, J. - Bouda, V.: Structure and Dielectrical Properties of Composites Polystyrene - Carbon Black. Materials Science and Technology. 2011, vol. 2011, no. mimoriadne, p. 28-34. ISSN 1335-9053.
 • Bouda, V.: Directed Fractal Growth in Comparison with Crystal Growth. In Development of Materials Science in Research and Education. Bratislava: Slovak Expert Group of Solid State Chemistry and Physics, 2011, p. 4-14. ISBN 978-80-8134-002-4.
 • Lipták, J. - Sedláček, J. - Pilarčíková, I. - Bouda, V.: Impedance and conductivity analysis of polystyrene-carbon black composites. In Development of Materials Science in Research and Education. Bratislava: Slovak Expert Group of Solid State Chemistry and Physics, 2011, p. 36-37. ISBN 978-80-8134-002-4.
 • Bouda, V.: Self-Assembly of Functional Structures of Nanoparticles. In NANOCON 2010 WoS. Ostrava: TANGER, spol.s r.o, 2010, vol. 1, p. 22-27. ISBN 978-80-87294-19-2.
 • Lipták, J. - Sedláček, J. - Pilarčíková, I. - Bouda, V.: Electrical Properties of Polymer - Carbon Black Composites Prepared from Solution. In NANOCON 2010 [CD-ROM]. Ostrava: Tanger, 2010, p. 30/1-30/6. ISBN 978-80-87294-18-5
 • Lipták, J. - Sedláček, J. - Pilarčíková, I. - Bouda, V.: Dielectrical Behaviour of Carbon Black-Polymer Composites Prepared from Solution. In Proceedings of the 20th Joint Seminar on Development of Materials Science in Research and Education. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2010, p. 37-38. ISBN 978-80-254-7237-8
 • Lipták, J. - Sedláček, J. - Pilarčíková, I. - Bouda, V.: Electrical Properties of Polymer - Carbon Black Composites Prepared from Solution. In NANOCON 2010 WoS. Ostrava: TANGER, spol.s r.o, 2010, vol. 1, p. 357-362. ISBN 978-80-87294-19-2
 • Bouda, V.: Eurasian Patent No.013443 Electromechanical Transducer. Released April 30, 2010 by Eurasian Patent Attorney, Bolshoy pr.,31, Law Office “Junics”, St.Peterburg 197198 Russia, www.eaapo.org, www.averyanov.net
 • Bouda, V., Boudova, L.: Artificial Biomimetic Muscle for Advanced Nano Tools and Implants. In: 7th International Conference on Biomedical Applications of Nanotechnology. Extended Abstracts, Berlin, December 2-3, 2010, p.86-88 .
 • Lipták, J. L. - Bouda, V. B.: Efect of electric field and charge on aglomeration of carbon black (CB) in composites CB - polystyrene. In Nanocon 2009 Conference Proceedings [CD-ROM]. Ostrava: TANGER, spol.s r.o, 2009, ISBN 978-80-87294-13-0. (in Czech)
 • Pilarčíková, I. - Sedláček, J. - Lipták, J. - Bouda, V.: Nanotechnology in Education at CTU FEE. In Nanocon 2009 Conference Proceedings [CD-ROM]. Ostrava: TANGER, spol.s r.o, 2009, s. 29/1-29/6. ISBN 978-80-87294-13-0. (in Czech)
 • Bouda, V.: Converging Technologies in Nanotechnology Education. In Proceedings of Int. Conference Nanocon 2009 in Roznov, Tanger Ostrava, CZ, p. 15-22, ISBN 977880-87294-13-0
 • Lipták, J. - Bouda, V.: Electric Field and Charge Influence on Carbon Black Particles Arrangement in Polystyrene-Carbon Black Composites. In NANOCON 2009. Ostrava: TANGER, spol.s r.o, 2009, vol. 1, p. 196-201. ISBN 978-80-87294-13-0
 • Bouda, V. - Boudová, L - Haluzíková, D: Electromechanical Transducer - Artificial Muscle for Nanotechnology and Medicine. In X. Internatinal Conference on the Theory of Machines and Mechanisms Proceedings. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2008, vol. 1, p. 81-86. ISBN 978-80-7372-370-5.
 • Bouda, V.: Electromechanical Transducer. Patent Application, European Patent Office, 06828476.9-1242 (2008), Japan PAS08/425 (2008), USA, PCT 47 (2008).
 • Bouda, V.: Elektromechanický měnič. Užitný vzor, Úřad průmyslového vlastnictví, č. 18459. 2008-04-21.
 • Bouda, V.: Nanotechnologie a konvergence technologií. Pražská technika. 2008, roč. 2008, č. 4, s. 20-21. ISSN 1213-5348.
 • Mlích, A. - Bouda, V.: Self Structured Polymeric Composite Materials for Electrotechnics Application. In Radioelectronics, Electronics and Energetics. Moscow: Moskovskij energeticeskij institut, 2008, vol. 2, p. 33-34. ISBN 978-5-383-00219-3.
 • Mlích, A. - Pilarčíková, I. - Bouda, V.: Practical Application of polymeric composites filled by Carbon Black. In Materials and Technology. Kyjev: National Academy of Sciences of Ukraine , 2008, vol. 1, p. 130-131. ISSN 1816-5230.
 • Matějíček, J. - Zahálka, F. - Bensch, J. - Chi, W. - Sedláček, J.: Copper-Tungsten Composites Sprayed by HVOF. Journal of Thermal Spray Technology. 2008, vol. 17, no. 2, p. 177-180. ISSN 1059-9630.
 • Lipták, J. - Turczynová, L.: Field Stimulated Carbon Black Agglomeration in Polystyrene Matrix. In Development of Materials Science in Research and Education. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2008, p. 31-32. ISBN 978-80-254-0864-3.
 • Bouda, V. - Boudová, L. - Haluzíková, D.: Alternative Model of Muscle Function for Nanotechnology and Medicine. Acta Metallurgica Slovaca Spec.Issue. 2007, vol. 13, no. 6/2007, p. 93-98. ISSN 1335-1532.
 • Ctibor, P. - Sedláček, J. - Neufuss, K.: Dielectric Properties of Plasma Sprayed Silicates with and without Additional Annaealing. Acta Technica CSAV. 2007, vol. 52, no. 1, p. 385-397. ISSN 0001-7043.
 • Ctibor, P. - Sedláček, J. - Neufuss, K.: Plasma Spraying and Dielectric Characterization of Zirconium Silicate. Materials Science and Technology. 2007, p. 1-6. Internet: http://www.mtf.stuba.sk/docs//internetovy_casopis/2007/mimorcis/ctibor.pdf. ISSN 1335-9053.
 • Ctibor, P. - Sedláček, J. - Neufuss, K.: Plasma Spraying and Dielectric Characterization of Zirconium Silicate. In Development of Materials Science in Research and Education. Bratislava: Slovenská společnost chemického inženýrství, 2007, p. 13-14. ISBN 978-80-89088-55-3.
 • Lipták, J.: Dielectric Properties of Carbon Black-Polystyrene Composite Thin Layers. Materials Science and Technology [online]. 2007, vol. 7, no. mimořádné, Internet: http://www.mtf.stuba.sk/docs//internetovy_casopis/2007/mimorcis/Liptak.pdf. ISSN 1335-9053.
 • Mlích, A. - Bouda, V. - Pilarčíková, I.: Self-Organization Nanostructure of Carbon Black in Low Density Polyethylene. In Proceedings of NANSYS 2007. Kyjev: Institute of Problems of Material Science NAS of Ukraine, 2007, vol. 1, p. 64-65. ISSN 1816-5230.
 • Mlích, A. - Pilarčíková, I. - Bouda, V.: The Effect of Carbon Black in Polymeric Nanocomposites . In Proceedings of Euromat 2007 [CD-ROM]. Frankfurt: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., 2007, p. 94-95.
 • Pilarčíková, I. - Sedláček, J. - Lipták, J. - Mlích, A.: Nanotechnologie in Education. In Development of Materials Science in Research and Education. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2008, p. 52-53. ISBN 978-80-254-0864-3.
 • Sharf, A. - Bouda, V.: P3HT-Fullerene Bulk Heterojunction Solar Cells. In Proceedings of Euromat 2007 [CD-ROM]. Frankfurt: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., 2007, p. 71.
 • Sharf, A. - Bouda, V.: Production of Organic Photovoltaics Devices. In Proceedings of Euromat 2007 [CD-ROM]. Frankfurt: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., 2007, p. 72.
 • Pilarčíková, I. - Lipták, J.: Chemical Thermodynamics and Electrochemistry. In Development of Materials Science in Research and Education. Bratislava: Slovenská společnost chemického inženýrství, 2007, p. 53-54. ISBN 978-80-89088-55-3.
 • Lipták, J.: Dielectric Properties of Carbon Black - Polystyrene Composite Thin Layers. In Development of Materials Science in Research and Education. Bratislava: Slovenská společnost chemického inženýrství, 2007, p. 36-37. ISBN 978-80-89088-55-3.


Za informace zodpovídá: Václav Bouda, vedoucí týmu
Verze 91.1 naposledy upravil K13113PowerUser - 28/03/2016 - 22:03

Komentáře 0

Žádné komentáře pro tento dokument

Přílohy 10

Image
andrej.jpg 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 12/02/2009 (45kb )
Image
aktuator.jpg 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 12/02/2009 (27kb )
Image
trhaci.jpg 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 17/02/2009 (42kb )
Image
bouda.jpg 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 03/02/2010 (16kb )
Image
liptak.jpg 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 03/02/2010 (14kb )
Image
sedlacek.jpg 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 03/02/2010 (15kb )
Image
mlich.jpg 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 03/02/2010 (5kb )
Image
pilarcik.jpg 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 03/02/2010 (16kb )
Image
AhmedSharf.gif 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 03/02/2010 (8kb )
Image
andrejovic.jpg 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 03/02/2010 (5kb )

Vytvořil: Martin Molhanec - 2009/02/12 13:20
Copyright Department of Electrotechnology of CTU FEE in Prague
XWiki Enterprise 1.5.11446 - Documentation