Kontakt
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Katedra elektrotechnologie
doc. Ing. Ivan Kudláček, CSc.
Technická 2
166 27 PRAHA 6
email: kudlacek (at) fel.cvut.cz

Environmentální zkušebnictvíKdo jsme?

kudl.jpg
Ivan Kudláček je vedoucí týmu a zaměřuje svou odbornou pozornost na problematiku degradačních procesů, klimatické, korozní zkoušky a na životnostní a spolehlivostní zkoušky elektrotechnických výrobků. V posledním období rozšířil pole odborného zájmu i o problematiku ekodesignu a likvidaci elektrotechnického odpadu.

team.jpg
Ivana Beshajová-Pelikánová se specializuje na vrstvové technologie, převážně na oblast výroby a vlastností tlustovrstvých odporových a vodivých vrstev a tenkých dielektrických vrstev. Zabývá se diagnostickými metodami pro hodnocení kvality a stability tlustých vrstev (např. měření nelinearity voltampérové charakteristiky tlustovrstvých odporů).

Jan Weinzettel se zabývá problematikou LCA (Life Cycle Assessment) a ecodesignem. V oblasti LCA spolupracuje s universitou v Trothaimu (Norsko).

Jakým výzkumem se zabýváme

obr01.jpg
S elektrotechnickými a elektronickými elementy se setkáváme v každém oboru. Na jedné straně nám ulehčují a usnadňují práci, na druhé straně je nutné řešit do nedávná neznámé problémy jako např. jak likvidovat vyřazená zařízení, jak nahradit technologie, které jsou závadné z hlediska životního prostředí atp.


obr02.jpg
Jednou z oblastí, kde se snoubí všechny tyto problémy je automobilový průmysl, který je v České republice v posledním období hnací silou průmyslu Přitom pro moderní automobil je charakteristický nárůst elektrotechnických a elektronických prvků. Během provozu automobilu jsou všechny elementy automobilové sestavy vystavené zvýšenému mechanickému namáhání a vlivům prostředí (teplo, chlad, vlhko, korozní prostředí).


obr03.jpg
Nárůst elektrotechnických výrobků a s tím spojených problémů, přivedl Asociaci environmentálních inženýru v Evropské unii (CEEES Confederation of European Environmental Engineering Societies) k myšlence, řešit tuto problematiku. CEEES proto iniciovala projekt, který má v rámci EUREKY za cíl koordinovat výzkumnou činnost pracovišť, zaměřených na záležitosti spojené s testováním provozních vlivů na elektrovýzbroj automobilů.


Účastníky projektu jsou

Ese-Supelec Ecolole Superieure D´Electricite - Francie, Fraunhofer-Institut Fuer Chemische Technologie - SRN, Association For Cooperation For Research And Development Of Electronics - Finsko, Swedish Environmental Engineering Society - Švédsko, Swiss Society Of Environmental Engineering - Švýcarsko, Acustica Y Telecomunicaciones S.L. -Španělsko, University/Faculty Technology And Metallurgy - Srbsko, Faculty Of Civil and Environmental Engineering - Izrael

Součástí tohoto mezinárodního kolektivu se stal spolu se SVÚOM s.r.o. i náš výzkumný tým.

Kdo financuje náš výzkum

Projekt BESTPRODUCT-TENEEST je v ČR financován z programu EUREKA České republiky. prostředků MŠMT E!3517, FACTORY BESTPRODUCT-TENEEST „Celoevropská síť environmentálního inženýrství – výzkum a technologie“.

Vybrané publikace

  • Kudláček, I. - Hejhal, T.: Ekologický pohled na materiálovou strukturu transformátoru. In Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004, díl 1, s. 48-52. ISBN 80-227-2110-7.
  • Kudláček, I. - Weinzettel, J.: Vyřazená elektrotechnická zařízení z pohledu zákona o odpadech. Elektro. 2006, roč. 2006, č. 1, s. 222-248. ISSN 1210-0889.
  • Kreislová, K. - Knotková, D. - Kreibichová, B. - Kudláček, I. - Kopecký, L.: Stanovení korozní agresivity vnitřních prostředí historických budov. In Koroze a protikorozní ochrana kovů [CD-ROM]. Praha: VŠCHT, 2006, ISBN 80-7080-621-4.
  • Mach, P. - Duraj, A.: Adhesive Joining or Lead-Free Soldering. Journal of Microelectronics, Electronic Components and Materials. 2005, vol. 2005, no. 4, s. 228-235. ISSN 0352-9045.
  • Duraj, A. - Mach, P. - Radev, R. - Matějec, J.: Influence of High Current Load on Electrical Properties of Adhesive Conductive Joints. In 1st Electronics Systenintegration Technology Conference. Piscataway: IEEE, 2006, vol. 2, s. 1323-1329. ISBN 1-4244-0552-1.
  • Beshajová Pelikánová, I.: Influence of Thermal Shocks on Electrically Conductive Adhesives. In 29th International Spring Seminar on Electronics Technology [CD-ROM]. Darmstadt: IEEE, 2006, vol. 1, s. 302-307. ISBN 1-4244-0551-3.


Za informace zodpovídá: Ivan Kudláček, vedoucí týmu
Verze 63.1 naposledy upravil K13113PowerUser - 08/08/2014 - 22:07

Komentáře 0

Žádné komentáře pro tento dokument

Přílohy 6

Image
kudl.jpg 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 13/02/2009 (75kb )
Image
team.jpg 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 13/02/2009 (113kb )
Image
obr01.jpg 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 13/02/2009 (299kb )
Image
obr02.jpg 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 13/02/2009 (121kb )
Image
obr03.jpg 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 13/02/2009 (322kb )
Image
obr04.jpg 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 13/02/2009 (127kb )

Vytvořil: Martin Molhanec - 2009/02/13 21:28
Copyright Department of Electrotechnology of CTU FEE in Prague
XWiki Enterprise 1.5.11446 - Documentation