Výzkumné skupiny

Fotovoltaika

SOLAR.JPG

Tým se zabývá problematikou fyziky, konstrukce a technologie fotovoltaických článků, diagnostiky polovodičových článků a problematikou optimalizace fotovoltaických systémů. Dále tým zajišťuje provoz demonstračního fotovoltaického systému 3 kWp instalovaného na ČVUT FEL, na kterém provádí on-line monitorování a vyhodnocování vlivu provozních podmínek na činnost systému. Provozní údaje systému jsou zobrazovány na internetu.

Diagnostika materiálů

diag-logo.png

Tým je zaměřen na vývoj diagnostiky pro hodnocení vlastností nových typů ekologických spojovacích materiálů pro elektrotechniku a elektroniku, zejména elektricky vodivých lepidel, ale i bezolovnatých pájek. Součástí práce týmu je vývoj nových typů elektricky vodivých lepidel, jejichž vodivou složkou je kombinace vodivých mikročástic a nanočástic.

Součástky pro elektrotechniku

RLC.gif

Skupina rozvíjí všechny dostupné metody umožňující exaktní stanovení parametrů zejména pasivních elektronických součástek. Výzkum je zaměřen na identifikaci typů poruch, stanovení možných mechanizmů jejich vzniku a nalezení testovacích metod, které umožňují odhalit možnost budoucího vzniku poruchy. Sledovány jsou zejména metody širokopásmové impedanční spektroskopie, měření nelinearity nominálně lineárních součástek, měření šumu, který je součástkami generován, a vyhodnocení odolnosti součástek vůči impulznímu přetížení.

Výroba a komercializace biologicky inspirovaného aktuátoru

SVAL.GIF

Projekt je zaměřen na vývoj technologie výroby biologicky inspirovaného aktuátoru (umělého svalu), jehož konstrukce je chráněna patentem ČVUT, v USA patentem US7994685 a v Japonsku 5380076. Řešení tříletého projektu OP VaVpI (číslo InovaSEED ČVUT 13113/541/5411301U109) obsahuje experimentální vývoj technologie výroby aktuátoru (první rok), optimalizace technologie a její patentování (druhý rok) a komercializace prodejem licence nebo založením spin-off ČVUT (třetí rok). Rozpočet na první rok je 1,32 mil. Kč. Projektovým manažerem je Ing. Kessler (InovaCENTRUM ČVUT), odpovědný řešitel je Prof. Bouda, spoluřešitelé jsou Ing. Choura, R. Havelková a A. Pospíšilová (katedra elektrotechnologie FEL). Na řešení je uzavřena vnitroorganizační smlouva mezi rektorátem ČVUT, vedoucím katedry elektrotechnologie Ing. Duškem a odpovědným řešitelem. Pro vývoj speciálního 3D tisku a zpracování nanovláken je uzavřena Rámcová smlouva mezi ČVUT v Praze a Technickou univerzitou v Liberci o spolupráci a ochraně důvěrných informací.

Starší, již neaktivní skupiny

Kvalita elektrické energie

EMC01.GIF

Tým se zabývá výzkumem zaměřeným na aktuální problematiku zajištění bezpečnosti a spolehlivosti elektrických zařízení s respektováním vlivů elektromagnetického rušení, zlepšování kvality odběru elektrické energie v systémech nízkého napětí zejména pro výkonové polovodičové měniče i jiné nelineární zátěže, a dále na zvyšování efektivnosti využívání elektrické energie napájecími zdroji.

Diagnostika materiálů - kompozity

dkm-logo.jpg

Výzkumný tým se zabývá procesy samovolného vytváření a diagnostikou nanostruktur. Zajímá se o procesy jejich samovolného růstu z nanočástic uhlíku, kovů nebo keramiky na tuhých podložkách nebo v roztocích a taveninách polymerů v závislosti na experimentálních podmínkách jako teplota, elektrické pole, koncentrace iontů atd. Sleduje se jejich morfologie, elektrické, tepelné, optické, mechanické a další fyzikální vlastnosti. Cílem je jejich využití ve formě elektricky vodivých kompozitů, polovodičů pro elektroniku a optoelektroniku jako např. organické solární články, nebo elektromechanické systémy, inspirované biologickými materiály, jako např. svalové buňky.

Environmentální zkušebnictví

eureka.gif

Environmentální inženýrství je interdisciplinární technický a vědecký obor, který zahrnuje činnosti, jako je určení degradačních činitelů prostředí a jejich parametrů, simulaci environmentálních účinků za řízených podmínek, stanovení účinků prostředí na systémy, výrobky, prvky a materiály. Cílem této činnosti je získat kvalitní a spolehlivý výrobek. V současném období je tento cíl rozšířen o sledování charakteristik výrobku, které jsou v přímém vztahu k technickým a ekonomickým či ekologickým aspektům výrobku. Nejvíce je tento trend patrný v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Náš výzkumný tým se zaměřuje zejména na degradační působení provozního prostředí na elektrotechnický výrobek a jeho ekologický dopad na životní prostředí.

Vliv magnetického pole na látkové systémy

bio-logo.jpg

Tým se zabývá zejména výzkumem, vývojem a realizací metod a zařízení, které jsou určeny pro přesnější posouzení účinků vnějších magnetických polí na biologické tkáně, jejich modely či některé další látky a systémy. V této souvislosti je též prováděn vývoj a realizace nových, terapeuticky účinnějších zařízení pro magnetoterapii. V rámci tzv. specifického výzkumu se dále zabýváme některými dalšími perspektivními technologiemi a zařízeními, např. návrhem a realizací elektromagnetických levitačních zařízení, bezfrikčních ložisek s využitím vysokoteplotních supravodičů a výzkumem dějů ve výměnících tepla při působení magnetokalorického jevu. Do výzkumného týmu jsou zapojováni studenti FEL doktorského i ostatního studia.

.

Verze 146.1 naposledy upravil K13113PowerUser - 29/09/2016 - 20:48

Komentáře 0

Žádné komentáře pro tento dokument

Přílohy 11

Image
EMC01.GIF 1.1
PostedBy: K13113PowerUser na 14/09/2015 (4kb )
Image
diag-logo.png 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 11/02/2009 (59kb )
Image
pv-logo.jpg 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 11/02/2009 (9kb )
Image
dkm-logo.jpg 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 12/02/2009 (5kb )
Image
bio-logo.jpg 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 14/02/2009 (3kb )
Image
eureka.gif 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 13/02/2009 (4kb )
Image
KONDY.GIF 1.1
PostedBy: K13113PowerUser na 08/08/2014 (7kb )
Image
SVAL.GIF 1.1
PostedBy: K13113PowerUser na 29/07/2015 (9kb )
Image
EMC02.GIF 1.1
PostedBy: K13113PowerUser na 14/09/2015 (17kb )
Image
SOLAR.JPG 1.1
PostedBy: K13113PowerUser na 14/09/2015 (7kb )
Image
RLC.gif 1.1
PostedBy: K13113PowerUser na 19/09/2016 (144kb )

Vytvořil: Martin Molhanec - 2008/08/25 00:15
Copyright Department of Electrotechnology of CTU FEE in Prague
XWiki Enterprise 1.5.11446 - Documentation