Spolupráce, organizované konference, výjezdy doktorandů a absolventi

Mezinárodní organizované konference

Zahraniční styky se začaly intenzivně rozvíjet po roce 1975 navázáním úzké spolupráce s TU Dresden (prof. Gerber) a TU Budapest (prof. Ambrozy). Od roku 1977 jsou společně pořádány Jarní mezinárodní semináře elektrotechnologie (ISSE – International Spring Seminar of Electronics Technology), původně pořádané střídavě v Československu, Německu, Polsku a Maďarsku, nyní i v dalších středoevropských zemích. Jednání se zúčastňují i odborníci z Velké Británie, Rakouska, USA aj.

S pracovištěm TU Dresden se od roku 1975 odvíjela tradice každoročních výměnných studentských praxí, která byla počínaje rokem 1984 rozšířena i na reciproční výměnu studentů zpracovávajících ročníkové a diplomové práce. Partnerem byla hlavně katedra elektrotechnologie a jemné mechaniky vedená prof. Sauerem. V devadesátých letech byla rozvinuta spolupráce s prof. Rudolfem Beckerem z HTW Dresden, který pořádal pravidelné mezinárodní studentské semináře o automatizovaném řízení měřicích systémů, kterých se zúčastňovali zpravidla doktorandi. Probíhala rovněž výměna studentů – diplomantů mezi oběma stranami.

Katedra dále uskutečňuje mezinárodní semináře o výkonových polovodičových prvcích (ISPS – International Seminar on Power Semiconductors) organizované prof. Bendou. Od roku 1992 jsou ve dvouletých intervalech pořádány pravidelně, poslední ročník (2014) byl již dvanáctým. Vybrané příspěvky ze semináře jsou pak otiskovány ve speciálních vydáních v impaktovaných časopisech.

V roce 2001 byly zahájeny mezinárodní semináře o výuce fotovoltaiky (IWTPV – International Workshop on Teaching in Photovoltaics) vedené opět prof. Bendou. Konaly se zpravidla v lichých letech, poslední ročník (2014) byl již sedmý. Řada učitelů katedry působila na zahraničních vysokých školách jako účastníci studijních pobytů, přednášející a řešitelé výzkumných programů. Za všechny uveďme pobyty prof. Cahy v Itálii, USA, SSSR, Mexiku, Francii, NSR, prof. Ryšánka v USA, Velké Británii, Itálii, Japonsku, doc. Žáčka v SSSR, prof. Bendy ve Velké Británii a Švédsku, doc. Papeže a doc. Seborského v SRN.

Výjezdy doktorandů


stony.gif
Center for Thermal Spray Research (USA)
http://ctsr-sunysb.org

Student doktorského studijního programu Elektrotechnologie a materiály Jiří Kotlan absolvoval v období červen - srpen 2014 studijní stáž na pracovišti "Center for Thermal Spray Research". V rámci svého pobytu se věnoval studiu anizotropie dielektrických vlastností plazmových nástřiků titaničitanů (MgTiO3, CaTiO3) a následným vlivem žíhání v různých atmosférách (vzduch, argon, vakuum). Dále se podílí na vývoji metodiky a následném měření dielektrických vlastností nástřiků za vysokých teplot.

Pracoviště patří mezi nejlepší světové laboratoře v oboru termických nástřiků. Laboratoř je součástí State University of New York ve Stony Brooku. O excelenci laboratoře svědčí publikace v nejkvalitnějších vědeckých časopisech, ale i úzká návaznost na průmysl. Finančně je pracoviště podporováno světovými firmami jako Honeywell, GE, Boeing, Siemens, Solar Turbines atd. Vedoucí laboratoře prof. Sanjay Sampath má dle WoS H-index 35.


Významné spolupráce, univerzity a instituce


aalborg.gif
Aalborg University (DK)
http://en.aau.dk

Spolupráce s významnou dánskou univerzitou v rámci programu ERASMUS, výměny doktorandů, výzkum v oblasti výkonové elektroniky, využití obnovitelných zdrojů a fotovoltaiky.

více informací: benda@fel.cvut.cz


CES.gif
Česká elektrotechnická společnost (CZ)
http://web.cvut.cz/ces

Pomoc při realizaci odborného vzdělávacího kurzu "Profesní vzdělávání v oblasti elektromagnetické kompatibility. Projekt CZ.1.04/1.1.02/23.00260 je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

více informací: kuba@fel.cvut.cz


JPL.gif
Jet Propulsion Laboratory (USA)
http://sandiegospace.org

Vývoj nanoaktuátoru pro mikroelektromechanické systémy, spolupráce v oblasti nanotechnologií s Jet Propulsion Laboratory, San Diego, California.

více informací: bouda@fel.cvut.cz


TEI.gif
T.E.I of Patras (GR)
http://www.teipat.gr/en

Spolupráce s přední řeckou technickou univerzitou v rámci programu ERASMUS, pořádání konferencí, školení, letních kurzů a vyzvaných přednášek na témata: inteligentní budovy, obnovitelné zdroje, výkonová elektronika.

více informací: molhanec@fel.cvut.cz


TU.gif
TU Dresden (D)
http://www.tu-dresden.de

Spolupráce v oblasti výzkumu metod diagnostiky bezolovnatého pájení a pájek, technologie spojování pomocí elektricky vodivých lepidel.

více informací: mach@fel.cvut.cz


TUKE.gif
TU Košice (SK)
http://www.fei.tuku.sk

Spolupráce s fakultou elektrotechniky a informatiky TU v Košicích, společný grant s katedrou technológií v elektronike zaměřený na výzkum v oblasti vodivých lepidel a prezentování dosažených výsledků.

více informací: mach@fel.cvut.cz


TUwien.gif
TU Viena (A)
http://www.tuwien.ac.at

V oblasti teoretického popisu vlastností a chování elektricky vodivých lepidel spolupracujeme zejména s TU ve Vídni.

více informací: mach@fel.cvut.cz


TUwroclaw.gif
TU Wroclaw (PL)
http://www.pwr.wroc.pl

Spolupráce při vývoji nových elektricky vodivých lepidel, vývoj materiálů, pravidelná účast na konferencích.

více informací: mach@fel.cvut.cz


ustavplasmatu.gif
Ústav fyziky plasmatu AV ČR (CZ)
http://www.ipp.cas.cz/cz

Spolupráce s oddělením materiálového inženýrství v oblasti studia transportních a dielektrických parametrů plasmových nástřiků keramických a kovových materiálů.

více informací: sedlacek@fel.cvut.cz


vsb.gif
VŠB Ostrava (CZ)
http://www.fmmi.vsb.cz

Spolupráce s Vysokou školou báňskou v Ostravě (fakultou metalurgie a materiálového inženýrství) v oblasti měření pájitelnosti bezolovnatých pájecích materiálů.

více informací: urbanek@fel.cvut.czSpolupráce s průmyslem a praxí


amit.gif
AMiT, spol. s r.o. (CZ)
http://www.amit.cz

Firma AMiT je přední český výrobce řídicích systémů, počítačů a elektroniky pro průmyslovou automatizaci. Nabízí i zakázkový vývoj a výrobu elektroniky pro průmysl. Spolupráce je navázána na úrovni fakulty.

více informací: kuenzel@fel.cvut.cz


amepox.gif
AMEPOX Sp. z o.o. (PL)
http://www.amepox.com.pl

Výzkum a vývoj modifikovaných elektricky vodivých lepidel plněných nanočásticemi a mikročásticemi. Spolupráce v oblasti nanočástic.

více informací: dusekk1@fel.cvut.cz


azd.gif
AŽD Praha s.r.o. (CZ)
http://www.azd.cz

Pomoc při vývoji nových typů transformátorů s pevnou zalévací látkou. Rekonstruovaný transformátor s polyuretanovou pryskyřicí a příměsí speciálního křemenného plniva pro zabezpečovací systémy Českých drah získal na mezinárodním veletrhu v Brně zlatou medaili.

více informací: bouda@fel.cvut.cz


CEZ.gif
Skupina ČEZ (CZ)
http://www.cez.cz

Zpracování znaleckých odborných zpráv a posudků v oblasti výkonových zařízení, jejich provozu, diagnostiky a poruchových stavů. Zpracování znaleckých posudků z oblasti materiálového inženýrství. Měření a konzultace v oblasti elektromagnetické kompatibility.

více informací: kuenzel@fel.cvut.cz


CZrea.gif
Czech RE Agency, o.p.s. (CZ)
http://www.czrea.org

Česká agentura pro obnovitelné zdroje energie, podporující rozvoj obnovitelných zdrojů energie, vytváření a řešení projektů OZE směřujících ke strategii udržitelného života a spojování aktivit ostatních sdružení a organizací usilujících o propagaci a rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice a Evropské unii.

více informací: http://pasan.feld.cvut.cz/


EPRONA.gif
Eprona a.s. (CZ)
http://www.eprona.cz

Pomoc při měření rušení šířeného po vedení, měření emisí harmonických proudů do sítě, návrhy odrušení technologických celků, konzultační činnost v oblasti EMC.

více informací: cetl@fel.cvut.cz


fatra.gif
FATRA Napajedla a.s. (CZ)
http://www.fatra.cz

Spolupráce v oblasti diagnostiky izolačních a dielektrických parametrů elektroizolační bi-axiálně orientované polyesterové fólie TENOLAN.

více informací: sedlacek@fel.cvut.cz


kabex.gif
KABEX Holýšov a.s. (CZ)
http://www.kabex.cz

Spolupráce při testování a hodnocení účinků stínění vybraných typů kabelů. Měření vysokofrekvenčních parametrů silových kabelů.

více informací: papez@fel.cvut.cz


kovopribram.gif
Kovohutě Příbram (CZ)
http://www.kovopb.cz

Spolupráce v oblasti korozního inženýrství, dlouhodobé měření koroze v dole, měření agresivity prostředí. Konzultace v oblasti zpracování elektroodpadu.

více informací: kudlacek@fel.cvut.cz


marmots.gif
Marmots s.r.o. (CZ)
http://www.marmots.cz

Spolupráce při návrhu a vývoji malých magnetoterapeutických přístrojů Jamava Pro, výzkum v oblasti magnetoterapie a vlivu elektromagnetického pole na organizmus. Pomoc při vývoji elektromagnetických průmyslových upínačů.

více informací: kuba@fel.cvut.cz


nanograph.gif
Nanograph s.r.o. (CZ)
INDUSTRIAL PAPER MILL, Štětí
http://www.nanograph.cz

Provedena zakázková měření rezistivity izolačních fólií. Jednalo se o speciálně upravené celulózové výrobky, např. fólie napouštěné silikonem. Cílem měření bylo posouzení vlivu technologického opracování výrobků na rezistivitu a kontrola shody parametrů s příslušnou normou. Dále byla realizována (vzhledem k nízké mechanické tuhosti) měření rezistivity v závislosti na tlaku vyvozeném měřicími elektrodami.

více informací: koblizek@fel.cvut.cz


prakab.gif
PRAKAB s.r.o. (CZ)
http://www.prakab.cz

Spolupráce při analýze, posouzení a realizaci opatření pro snížení rizik z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výrobním závodě.

více informací: kuba@fel.cvut.cz


solartec.gif
Solartec s. r. o. (CZ)
http://www.solartec.cz

Oblast fotovoltaiky, výroba solárních článků z monokrystalického křemíku a panelů, projektování a realizace fotovoltaických systémů a elektráren, napájení průmyslových aplikací a elektrifikace míst bez elektrické energie.

více informací: http://pasan.feld.cvut.cz/


testo.gif
TESTO s.r.o (CZ)
http://www.testo.cz

Spolupráce na poli diagnostiky fotovoltaických elektráren metodou termovizních měření. Firma zapůjčila katedře elektrotechnologie moderní termokameru TESTO 882 pro vědecké i výukové účely.

více informací: http://pasan.feld.cvut.cz/


TIU.gif
TIÚ-PLAST a.s. (CZ)
http://www.tiu.cz

Spolupráce s Technicko-inženýrským ústavem TIÚ PLAST a.s. v Neratovicích v oblasti vývoje polymerních elektricky vodivých kompozitů s příměsí vodivých částic.

více informací: bouda@fel.cvut.cz


TUVSUD.gif
TÜV SÜD Czech Partner (CZ)
http://www.tuv-sud.cz/cz

Partnerství s TÜV SÜD Czech je důležitým krokem ve spolupráci mezi touto inspekční a poradenskou firmou a laboratoří diagnostiky fotovoltaických systémů (LDFS ČVUT FEL). Vzájemná spolupráce se zaměřuje především na problematiku diagnostiky fotovoltaických systémů, vyhodnocování příčin nevýroby a hodnocení FV systémů.

více informací: http://pasan.feld.cvut.cz/


Workswell.gif
Workswell s.r.o (CZ)
http://www.workswell.cz

Firma Workskwell spolupracuje na poli diagnostiky FV elektráren pomocí termokamer. Zabývá se měřením a využitím termografie v mnoha oborech, mimo jiné i diagnostikou tepelných úniků budov a diagnostikou rozváděčů.

více informací: http://pasan.feld.cvut.cz/


ZEZ.gif
ZEZ SILKO s.r.o (CZ)
http://www.zez-silko.cz

Návrh a vývoj zařízení pro studium a měření spolehlivostních parametrů kondenzátorů. Vyvíjíme netradiční metody založené na rezonanci pasivních prvků určené pro dlouhodobé životností zkoušky výkonových svitkových kondenzátorů. Výsledkem jsou publikace, užitné vzory i přihláška českého patentu.

více informací: papez@fel.cvut.cz


ZPA.gif
ZPA Smart Energy a.s. (CZ)
http://www.zpa.cz

Spolupráce při návrhu a realizaci životnostních zkoušek elektrických zařízení, hodnocení spolehlivosti pasivních součástek, pomoc při návrh výrobků podle metodiky LCA.

více informací: kudlacek@fel.cvut.czKde najdete naše absolventy


ABB.gif
ABB s r.o.
http://www.abb.cz

Přední světová firma poskytující technologie pro energetiku a automatizaci, po celém světě zaměstnává přes 120 000 lidí ve více něž 100 zemích. Pražská pobočka se věnuje vývoji a výrobě výkonových polovodičových prvků (dříve Polovodiče a.s. či ČKD Polovodiče Praha).


CEZ.gif
ČEZ, a. s.
http://www.cez.cz

Energetická společnost ČEZ je největším energetickým uskupením v České republice i v rámci celé střední a jihovýchodní Evropy. Kromě výroby a prodeje elektřiny patří k jejím aktivitám i oblast telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických zařízení, těžby surovin nebo pracování vedlejších energetických produktů. Skupina ČEZ se současně řadí mezi tři největší výrobce tepla v České republice.


Elfis.gif
ELFIS s r.o.
http://www.elfis.cz

Firma zabývající se vývojem, výrobou a servisem záložních zdrojů (UPS), motorgenerátory a energocentry, konzultant v oblasti elektromagnetické kompatibility a odrušení - výroba odrušovacích filtrů, síťových a motorových tlumivek, regulace výkonu a elektrických pohonů.


eshf.gif
E.S.H.&F. Production, s r.o.
http://www.eshf.cz

Výrobce suchých transformátorů, tlumivek, cívek a výkonových drátových rezistorů. Jak zakázková, tak i malosériová výroba.


foxconn.gif
Foxconn CZ, s r.o.
http://www.foxconn.cz

Světový výrobce komponent v oblasti IT a produkci spotřební elektroniky až po výrobu součástek pro komunikační a elektronická zařízení. Vyrábí všechny součásti osobního počítače s výjimkou čipů.


jablo.gif
Jablotron Alarms a.s.
http://www.jablotron.cz

Známá firma zabývající se návrhem, vývojem a výrobou zabezpečovacích systémů a alarmů, zabezpečím vozidel a zákaznickou automatizační technikou.


poll.gif
Poll s.r.o.
http://www.poll.cz

Společnost se zabývá vývojem a výrobou výkonových zařízení především pro dopravní techniku. Dodává regulátory pro výkonové měniče trakčních pohonů včetně aplikačně specifického software. Dále se společnost zaměřuje na vývoj a výrobu jednoúčelových elektronických zařízení jako subdodávky dle zadání zákazníka


prakab.gif
Prakab s.r.o.
http://www.prakab.cz

Pražský výrobce holých vodičů, energetických a železničních zabezpečovacích kabelů, sdělovacích kabelů a vodičů bezhalogenních. Sortiment zahrnuje celou silovou kabelovou techniku.


road.gif
ROAD ENERGY (CZECH) s r.o.
http://www.roadenergy.eu

Dovozce a prodejce korejských solárních panelů značky Symphony Energy a S-Energy, montáž, návrh a realizace solárních panelů. Technická podpora a realizace solárních elektráren ve spolupráci s firmou Silektro.


sidat.gif
Sidat s r.o.
http://www.sidat.cz

Firma zaměřená na dodávky automatizovaných a informačních systémů pro výrobní a technologické aplikace. Jedná se zejména o automatizaci, dopravy, skladování, míchání a zpracování plynných, tekutých a sypkých materiálů. Poskytuje dodávky průmyslových komunikačních sítí a vizualizačních systémů HMI/SCADA.


teco.gif
Teco a.s.
http://www.tecomat.cz

Tradiční český výrobce průmyslových a řídicích systémů kategorie PLC, vývoj HW a SW pro řídicí a automatizační techniku.Za informace zodpovídá: Jiří Hájek

Verze 306.1 naposledy upravil K13113PowerUser - 28/03/2016 - 21:46